top of page
BACK.jpg
BACK2.jpg

파이프 재킹 머신

탕싱
TANGXING
HRC3000.png
BACK.jpg
BACK2.jpg

디스크 커터

우한
WUHAN HL TOOLS
WUHAN Main2.jpg
BACK.jpg
BACK2.jpg

하수도, 가스파이프용

​방향제어 DTH 함마

보어텍
BOHRTEC
BM800L2S_edited.png
BACK.jpg
BACK2.jpg

어스앵커 마이크로파일

코마키오
COMACCHIO
MC15P copy.png
BACK.jpg
metax copy.png
BACK2.jpg

대구경 천공용 미니드릴

​테스카
TESCAR
BACK.jpg
BACK2.jpg

고압펌프

메탁스
METAX
메탁스사진.jpg
BACK.jpg
BACK2.jpg

유압식 오가

​전기식 오가

유로드릴
EURO DRILL
유로드릴 사진.jpg
BACK.jpg
BACK2.jpg

고압 에어호스

​도킹, 자바라 호스

​만달스
MANDALS
mandal copy.png
BACK.jpg
BACK2.jpg
mincon main copy.png

벽 강관용 DTH 함마, 비트

민콘
MINCON
BACK.jpg
BACK2.jpg

인터록킹죠인트

​파이프루프, 벽강관

스틸월
STEELWALL
BACK.jpg
BACK2.jpg

굴삭기장착형

​지반개량시스템

알루
ALLU
ALLU_03.jpg
BACK.jpg
BACK2.jpg

셀프로딩 믹서트럭

카믹스
CARMIX
camix.png
bottom of page